ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1
Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen partijen. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper of opdrachtgever, voor zover deze laatste in strijd zouden zijn met onderhavige voorwaarden.
ARTIKEL2
Bij elke bestelling verplicht de klant zich tot aanvaarding van onze voorwaarden en tot afname. Bij eventuele afzegging blijft de verkoper vrij, hetzij de afname en de volledige betaling der bestelling, hetzij een schadeloosstelling van 30% op het totale bedrag van de bestelling te eisen.
ARTIKEL 3
Bestellingen en offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Bestellingen en offertes worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigde van onze firma.
ARTIKEL 4
De prijzen worden beschouwd als zijnde opgemaakt op basis van de lonen, sociale lasten en prijzen der grondstoffen op het ogenblik van de offerte of bestelling in voege en zij zullen derhalve gebeurlijk een evenredige vermeerdering of vermindering kunnen ondergaan.
De in rekening te brengen werkuren gelden steeds vanaf het ogenblik van vertrek op ons bedrijf tot en met de aankomst terug op ons bedrijf. Verder wordt de tijd, nodig voor in- en uitladen der materialen in rekening gebracht. Bovendien kan de eenheidsprijs der werkuren verder ook verschillen al naargelang de scholingsgraad van het personeel of de zaakvoerder die het werk uitvoert.
ARTIKEL 5
Leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn geenszins bindend.
ARTIKEL 6
De goederen worden vervoerd op risico van de koper of besteller.
ARTIKEL 7
Eventuele klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden, wanneer zij niet per aangetekend schrijven bij ons toekomen binnen de acht dagen na levering of plaatsing. Na deze termijn zullen levering en prijzen beschouwd worden als definitief aanvaard.
In geval van fouten in het materiaal of verborgen gebreken, evenals van fouten van gelijk welke aard vastgesteld na de plaatsing, zijn we enkel gehouden tot het gewoon vervangen van de door ons als gebrekkig erkende koopwaar, met uitdrukkelijke uitsluiting van alle kosten en elke vergoeding of schadeloosstelling van gelijk welke aard. De vervangen koopwaar zal eigendom van de vennootschap zijn.
ARTIKEL 8
We behouden ons het recht, de prestaties en leveringen te factureren naarmate van de afleveringen, zelfs indien deze slechts gedeeltelijk zijn.
ARTIKEL 9
Onze leveringen zijn contant betaalbaar. Wissels en cheques worden geaccepteerd, doch gebeurlijke inningkosten zijn ten laste van de koper. Ingeval er op de vervaldag niet betaald werd, worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, onafgezien de gebeurlijk eerder toegestane betalingsmodaliteiten. De bestuurder of zaakvoerder van de contracterende partij is persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur, indien deze niet door de vennootschap betaald wordt.
Bij gebreke aan betaling van de factuur op de 30ste dag na de factuurdatum kan de overeenkomst door ons van rechtswege worden ontbonden, onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
Elke onbetaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar.
Ingeval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal het openstaande bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding eveneens worden verhoogd met 10% met een minimum van € 75,00.
ARTIKEL 10
Bij niet-betaling van het volledige factuurbedrag op de vervaldag vervalt de garantie; alle werken en herstellingen worden gestaakt.
ARTIKEL 11
Wissels, cheques, mandaten of ontvangstbewijzen, brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch afwijking voor één onzer voorwaarden.
ARTIKEL 12
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang de prijs niet volledig betaald is.
ARTIKEL 13
Op alle overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
ARTIKEL 14
Onze offertes zijn vrijblijvend en worden aangeboden zonder verbintenis.
ARTIKEL 15
Ingeval van betwisting is enkel de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen of de heer Vrederechter van het Gerechtelijk Kanton Brasschaat bevoegd.
ARTIKEL 16
Esthetische schade door lichte waterinsijpeling is eigen aan het werk.